طبقه بندی موضوعی

تصادفات رانندگی

هر ساله در كشور ما تصادفات رانندگي فراواني رخ مي دهد كه اين امر منجر به كشتار بيش از 20 هزار نفر در سال مي گردد و خسارتهاي مادي و بدني و جسمي فراواني نيز به بار مي آورد بسياري از دعاوي مطرح در دادگستري هاي كشور به تصادفات رانندگي و خسارتهاي ناشي از آن مربوط مي شود.