طبقه بندی موضوعی

هر كس ایجاد رعب و وحشت كند محارب است

هر كسی كه برای ایجاد رعب و مهراس (یعنی برای ترساندن مردم) و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض است.

نكته مهم: كس كه دست به اسلحه می برد باید قصدش ترساندن و ایجاد ناامنی باشد بنابراین اگر برای دشمن شخص یا فرد یا افرادی است به  اسلحه ببرد محارب شناخته نمی شود. در مورد اسلحه باید گفت فرق نمی كند اسلحه گرم باشد مانند تفنگ یا اسلحه ای سرد مباشد مانند چاقو.