طبقه بندی موضوعی

از بین رفتن مالكیت واقف

با تحقق وقف و تحویل مال موقوفه به موقوف علیه، مالكیت مال وقف شده از مالك سلب می گردد و واقف دیگر حقی نسبت به مال موقوفه ندارد. مالكیت مال موقوفه به موقوف علیه هم نمی رسد بلكه مال وقف، متعلق به شخصیت حقوقی وقف می باشد.