طبقه بندی موضوعی

چه کسانی مسئول هستند

طبق یك قاعده كلی اگر راننده كه دارای گواهینامه رانندگی مجاز باشد و وسیله نقلیه هم هیچ عیب و نقص نداشته باشد و راننده با رعایت همه مقررات راهنمایی و رانندگی و با سرعت مطمئنه در حال رانندگی باشد، این راننده تقصیری مرتكب نشده است و مسوولیتی هم ندارد.

بنابراین تنها رانندگانی مسوول هستند كه یكی از مقررات فوق را رعایت نكنند.