طبقه بندی موضوعی

حق الزحمه ورثه

گفتیم كه وظیفه ورثه اداره اموال غایب می باشد. ورثه در این مورد در حكم وكیل غایب هستند و مستحق اجرت هم می باشند. اجرت ورثه ای كه به اداره اموال غایب می پردازند توسط دادگاه تعیین می شود و از اموال غایب پرداخت می شود.