طبقه بندی موضوعی

وقف

نحوه اجاره دادن املاک موقوفه :

برای رعایت صلاح و مصلحت وقف و بهره برداری صحیح از رقبات موقوفه، اگر واقف در خصوص نحوه اجاره دادن موقوفه مقرراتی در وقف نامه آورده باشد باید به همان شرایط عمل شود. در غیر این صورت باید شرایط زیر در اجاره دادن املاک موقوفه رعایت شود:

الف- خسارت احتمالی بر عهده مستاجر می باشد( حتی الامکان).

ب- از مستاجر ضامن معتبر یا وثیقه مناسب برای تادیه حقوق موقوفه و تخلیه در سر موعد اخذ شود.

ج- حق انتقال مورد اجاره از طرف مستاجر به غیر حسب مورد موکول به موافقت کتبی متولی و اداره اوقاف باشد.

د- مدت اجاره نباید بیش از 10 سال باشد مگر با تصویب سرپرست سازمان اوقاف .

ه- حداقل اجاره بها براساس نظر کارشناس رسمی با خبره محلی و به نرخ روز تعیین شود.

و- حتی المقدور اجاره نامه باید رسمی باشد.

ز- اجاره دادن موقوفه باید از طریق آگهی در روزنامه کثیر و به طریق مزایده برگزار شود.