طبقه بندی موضوعی

وقف

نظارت بر متولی:

واقف می تواند در ضمن وقف و برای اطمینان از کار متولی و جلوگیری از سوء استفاده وی ، یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین کند . ناظر دو نوع است:

الف- ناظر اطلاعی:

 اگر نحوه نظارت ناظر به این شیوه باشد که فقط تخلفات متولی را گزارش کند و شخصا دخالتی در کار متولی نداشته باشد، ناظر را ناظر اطلاعی می گویند. این ناظر حق دخالت در امور موقوفه و درکار متولی را ندارد و فقط گزارش تخلف و سوء استفاده های متولی را به اداره اوقاف می دهد.

 

ب- ناظر استصوابی:

ناظر استصوابی به گونه ای است که متولی بدون موافقت ناظر نمی تواند اقدامی بکند. هر کاری که متولی بخواهد انجام دهد باید با موافقت ناظر باشد . مثلا اگر متولی بخواهد برای دفاع از یک پرونده در دادگاه وکیل بگیرد، ناظر باید موافق باشد.