طبقه بندی موضوعی

وقف

عبارت است از این كه فردی مال یا اموال خود را در راه های خیر و كمك به افراد نیازمند یا ساختن مدرسه و مسجد و مسكن و ... صرف كند .