طبقه بندی موضوعی

مزد و اجرت متولی

متولی با اداره كردن وقف،‌مستحق مزد می شود. اگر واقف اجرت متولی را در ضمن عقد وقف تعیین كرده باشد، همان اجرت پرداخت می شود . اما اگر تعیین نشده باشد ،اجرت المثل عمل به او پرداخت می شود. منظور از اجرت المثل مزدی است كه برای كارهایی شبیه كارهای متولی در عرف مردم و جامعه تعیین می شود.