طبقه بندی موضوعی

عزل قیم

فرد محجور و یا هر یك از اقوام او می توانند از دادگاه عزل قیم را بخواهند . دادگاه با دعوت دادستان به موضوع رسیدگی می كند و اگر سبب و علت موجهی برای عزل قیم دید، او را عزل خواهد كرد.

موارد عزل قیم به شرح زیر است: