طبقه بندی موضوعی

جرم ربا

هر توافقی كه بین دو یا چند نفر انجام شود به شرط اینكه اضافه دریافت شود ربا محسوب می شود. ممكن است این اضافه با وزن یا با پیمانه باشد ولی باید از همان جنس باشد. یا مبلغ اضافی باشد . برای مثال پنجاه كیلو گندم می دهد به شرطی كه 55 كیلو گندم بگیرد. یا سه لیوان شیر میدهد كه پنج لیوان شیر بگیرد یا 10000 تومان می دهه كه 15000 تومان دریافت كند همه اینها ربا محسوب می شود.