طبقه بندی موضوعی

وقف خاص

    - وقف یك قرار داد است و بنابراین باید واقف مالش را به نفع یك یا چند نفر وقف كند و آن نفر یا نفرات وقف را قبول كنند.

    - اگر موقوف علیه عاقل و بالغ و رشید باشد، خودش قبول می كند و اگر نباشد (مثلا زیر 18 سال باشد یا دیوانه باشد) ولی یا قیم او باید وقف را قبول كند.

    - اگر وقف بر اولاد واقف باشد نسل اندر نسل، قبول طبقه اول (یعنی فرزندان مستقیم واقف) برای درست بودن وقف كافی است. و بعد از فوت فرزندان، وقف به نوه ها می رسد و نیازی به قبول مجدد نمی باشد.

    - واقف باید بعد از انعقاد وقف، مال وقف شده را به تصرف موقوف علیه بدهد. یعنی باید تسلیم و تحویل موقوف علیه بدهد. به این عمل «قبض» می گویند . تا وقتی به مال را به تصرف موقوف علیه نداده است عقد وقف به طور كامل واقع نشده است. و واقف می تواند تا زمانی كه به قبض نداده است، از وقف رجوع كند و منصرف شود.