طبقه بندی موضوعی

جرم نشر اكاذیب

هر كسی با قصد ضرر زدن به غیر یا مشوش كردن اذهان عمومی یا مقامات رسمی یه وسیله نامه یا شكایت یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی یا امضا یا بدون امضا اكاذیبی را اظهار نماید یا اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی چه به طور صریح یا غیر صریح نسبت دهد علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امكان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود.

نكته اول: در نشر اكاذیب نیاز نیست كه ضرر مادی یا معنوی برسد یا نرسد همینكه فرد با قصد ضرر زدن یا تشویش اذهان نشر اكاذیب نماید جرم محقق شده است و نیازی به ضرر رسیدن نیست .

نكته دوم: در نشر اكاذیب باید عمل خلاف واقع و كذب را به دیگری یا دیگران نسبت دهد.

نكته سوم: بنابراین این جرم از طریق نطق در مجامع و با وسایل ارتباط جمعی تحقق پیدا نمی كند.

نكته چهارم: قانونگذار وسایل ارتكاب جرم را اعلام نموده است.