طبقه بندی موضوعی

جرم سوء استفاده از سفید مهر:

هر كس از سفید مهر یا سفید امضایی كه به او سپرده شده و یا به هر طریقی به دست آورده سوء استفاده نماید به یك تا سه سال حبس محكوم می شود.

توضیح: منظور آن است كه  هر كاغذ سفید یا سند سفیدی كه به كسی داده می شود و پایین آن مهر یا امضا شده است در دست فرد امانت است و نباید از آن سوء استفاده نمود در صورت سوء استفاده یعنی پر كردن جاهای سفید كاغذ به ضرر شخصی كه زیر آن را امضا یا مهر نمود سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضا نموده كه این عمل در قانون جرم و دارای مجازات است كه مجازات آن بیان شد.