طبقه بندی موضوعی

دیه كشتن یك انسان

الف- كشتن غیر عمدی:

اگر كشته شدن انسان در اثر كار غیر عمدی انسانی دیگر باشد، دیه ای كه باید به ورثه مقتول پرداخت شود به میزان (100) شتر می باشد. مقدار قیمت هر شتر، هر سال از سوی قوه قضائیه تعیین می شود. این مقدار در سال 1385 و(000/250/26 تومان) می باشد. یعنی هر شتر مساوی با (500/262) تومان می شود

ب- كشتن عمدی:

اگر كسی عمداً انسان دیگری را به قتل برساند و اولیای دم از قصاص او بگذرند، می توانند دیه بگیرند. در این مورد، اولیای دم می توانند  به اندازه دیه قتل (100 شتر) یا بیشتر از آن و یا كمتر از آن با توافق قاتل، از او بگیرند.

ج- افزایش مقدار دیه در ماههای حرام:

 اگر قاتل انسان در یكی از چهار ماه (رجب – ذیقعده – ذیحجه- محرم) واقع شود به میزان دیه علاوه بر 10 شتر یك سوم دیه اضافه می شود. یعنی به عنوان مثال دیه قتل واقع شده در ماه محرم 133 شتر و به پول رایج ایران مبلغ (500/912/34) تومان می شود.

د- دیه مسلمان و غیر مسلمان:

 در سال 1382، دیه قتل مسلمان و غیر مسلمان (اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی) یكسان و همانند شده است.

ه- دیه زن و مرد:

دیه قتل زن، نصف دیه مرد مسلمان می باشد و طبق مبلغ سال 1385، مبلغ سال 1385، مبلغ (000/125/13) تومان می باشد.