طبقه بندی موضوعی

جرم خیانت در امانت

هر گاه اموالی ( چه منقول یا غیر منقول) یا نوشته هایی از قبیل سفته و چك و قبض و مانند اینها به عنوان اجاره یا امانت با رهن یا برای وكالت یا هر كار دیگری به كسی داده شود و قرار این بوده است كه اموال برگردانده شود یا به مصرف معینی برسد شخصی كه آن  اشیا و اموال نزد او بوده آنها را به ضرر مالك آن مصرف كند یا تصاحب كند یا تلف كند یا گم كند به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم می شود.

نكته: در جرم خیانت در امانت شخص وقتی مجرم است كه با مسونیت اموال را تلف یا گم كرده باشد یعنی به قصد ضرر زدن به مالك آن معمولا، آنها را تلف یا گم یا مصرف كرده باشد و یا اگر غیر عمد و بدون مسونیت این اعمال را انجام دهد فقط باید جبران ضرر كند و به حبس محكوم نمی شود.