طبقه بندی موضوعی

جعل اشیای مهمی كه یك تا ده سال حبس دارند

بعضی از اشیایی وجود دارد كه جعل آنها مجازات سنگین دارد. اشیاء مذكور به قرار ذیل می باشند.

الف- هر كس امضا یا مهر یا دستخط فرمان معاون اول رییس جمهور یا وزرای رییس جمهور یا قضات یا یكی از روسا یا كارمندان دولتی را جعل كند. البته باید جعل به خاطر مقامی كه دارند جعل شده باشد برای مثال اگر شخصی امضای یك قاضی را در زیر یك حكم دادگاه جعل كند جعل او یك تا ده سال حبس دارد ولی گر امضای او را در پایین یك قرارداد اجاره خانه كه معامله شخصی بوده و قاضی امضایش مثل یك فرد معمولی بوده است جعل امضای قاضی محسوب نمی شود و مانند یك جعل عادی است. بنابراین امضاء مقامات رسمی باید از حیث اینكه مقام رسمی هستند جعل شده باشد و الا مجازات سنگین حبس یك تا ده سال را نخواهد داشت. البته استفاده از اشیاء مذكور با علم به جعلی بودن باز مجازات یك تا ده سال حبس را دارد.

ب- هر كس مهر یا تمبر یا علامت یكی از شركتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی را جعل كند یا با علم جعلی بودن استفاده كند یك تا ده سال حبس دارد.

ج- هر كس احكام دادگاهها یا اسناد یا حواله های صادر از خزانه دولتی را جعل كند یا با آگاهی به اینكه جعلی است استفاده كند به حبس از یك سال تا ده سال محكوم می شود.

د- هر كس منگنه یا علامتی كه برای تعیین عیار طلا یا نقره بكار مرود را جعل كند یا با آگاهی به اینكه جعلی است استفاده كند به حبس از یك تا ده سال محكوم می شود.

ه – هر كس اسكناسی كه رایج در بازار آن كشور است جه اسكناسهای داخلی یا خارجی یا اسناد بانكها مثل برات های قبول شده از طرف بانك یا چكهای صادره از طرف بانكها و هر سند بانكی دیگر كه برای بانك تعهد می آورد را جعل كند یا با آگاهی از جعلی بودن آنها استفاده كند به حبس از یك تا ده سال محكوم مسشود.

و- هر كس عمدا و بدون داشتن مجوز رسمی داخلی و بین المللی از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده كند به ده سال حبس محكوم می شود. یعنی به یكسال تا ده سال محكوم نمی شود بلكه حداكثر مجازات یعنی به ده سال حبس محكوم می شود.