طبقه بندی موضوعی

فرد مسئول مقصر باشد

برای ایجاد مسئولیت، یك نفر باید یك رفتار خطرناك را عمداً یا از سر بی احتیاطی انجام دهد. به این رفتار، فعل زیان بار می گویند. مثلاً اگر فردی گلدان خود را روی بالكن خانه‌اش كه رو به خیابان است بگذارد و بالكن حفاظ نداشته باشد، مرتكب كار خطرناك شده است. حال اگر این گلدان در اثر باد و طوفان بلغزد و بر سر عابر پیاده‌ای فرو آید، صاحب خانه (یا مستاجری كه گلدان را روی بالكن گذاشته) مقصر و مسئول است.