طبقه بندی موضوعی

ثبت معاملات و قراردادهای راجع به وقف

ثبت معامله ها و قراردادهای راجع به املاك موقوفه در دفاتر اسناد رسمی بدون موافقت سازمان اوقاف ممنوع است و دفاتر اسناد رسمی موظفند رونوشت اسناد راجع به وقف را ظرف ده روز پس از ثبت به اداره حج و اوقاف و امور خیریه ارسال كنند.