طبقه بندی موضوعی

واقف

كسی است كه مالش را وقف كند . واقف باید بالغ و عاقل و رشید باشد .بنابراین افراد دیوانه، كودكان زیر 18 سال و افرادی كه توانایی تشخیص سود و زیان خود را ندارند و هم چنین افراد ورشكسته نمی توانند وقف كنند.