طبقه بندی موضوعی

بلوغ و رشد فرد زیر 18 سال

اگر كودك زیر 18 سال كه برای او قیم تعیین شده به سن 18 سالگی برسد، چون با رسیدن به این سن می تواند سود و زیان خود را تشخیص دهد و احتیاجی به مداخله قیم ندارد، از تحت نظارت قیم خارج میشود. البته این امر و خروج فرد از تحت قیمومت و پایان گرفتن سمت قیم، مشروط به حكم دادگاه می باشد. در این مورد خود كودك ( كه اكنون بالغ شده) و یا اقوام او می توانند از دادستان بخواهند و یا مستقیما به دادگاه خانواده رجوع كنند و بخواهند كه حكم «رفع حجر» آنها را صادر كند. رفع حجر یعنی این كه فرد بالغ و رشید است و نیازی به قیم ندارد.