طبقه بندی موضوعی

رویه عملی

شرایط لازم برای صدور اجرائیه ثبتی:

الف) وجود سند لازم الاجرای معتبر( فتوکپی مصدق سند ثبتی لازم است) که باید به گواهی ( تصدیق) همان دفترخانه اسناد رسمی برسد.

ب) تقاضای کتبی متعهد له ( در صورتی که وکیل درخواست کرده باشد طبق ماده 2 آیین نامه اجراء باید مدارکی که صلاحیت متقاضی را         بدارد پیوست شود.

ج) فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

د) منجز بودن مورد تعهد