طبقه بندی موضوعی

رویه عملی

مراحل انجام شکوائیه :

1-     تنظیم شکوائیه برروی برگه های عادی ( برخلاف امور حقوقی که باید بر روی فرم های مخصوص دادگستری تنظیم شود).

2-     مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم

3-     مراجعه به بخش الصاق تمبر و برابر با اصل کردن اوراق (توضیح: براساس قانون وصول برخی از درآمدهای دولت هزینه تمبر شکوائیه 1000 ریال می باشد).

4-     مراجعه به بخش ثبت شکایات ( در اینجا شکوائیه تقدیمی ، پس از ثبت در دفتر مخصوص ثبت شکایات در صورت تعدد شعب، حسب الارجاع ریاست یا معاونت ارجاع به یکی از شعب جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد).

5-     پس از ارجاع به شعبه مربوطه ، دادیار پرونده را برای انجام تحقیقات و احضار متهمین و شهود و تحقیق از شاکی به کلانتری محل وقوع جرم ارسال می دارد.

6-     مراجعه به کلانتری محل وقوع جرم و تکمیل فرم تحقیق از شاکی و تکمیل فرم مربوط به متهم و شهود .

7-     ارسال پرونده از کلانتری به دادیار مربوطه ( دادیار در صورت تکمیل تحقیقات از سوی شاکی  شهود و متهم در کلانتری و عدم استعلام از اداره ثبت ، صدور کارشناسی و ...) دستور احضار متهم را به مدیر دفتر می دهد.

8-     در صورت حضور متهم در روز تعیین شده و تکمیل فرم تحقیق از شاکی و متهم دادیار مسئول پرونده اقدام به صدور یکی از قرارهای تأمینی اعم از بازداشت موقت ، قرار وثیقه ، کفالت ، التزام به حضور ، التزام به حضور با قول شرف می نماید.

9-     در صورت صدور قرار وثیقه باید سند ملک یا وجه نقدی به میزان مبلغ وثیقه توسط متهم یا اقوام وی تهیه شود ( لازم به ذکر است که به علت اطاله رسیدگی به ارزش ملک توجه می شود وجه نقدی واریز شود و سپس تبدیل شود).

10-پس از انجام تحقیقات مقدماتی دادیار مسئول پرونده اقدام به صدور قرار مجرمیت ( در صورت وقوع بزه) و یا اقدام به صدور قرار منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب ( حقوقی بودن موضوع و عدم وقوع بزه و موارد شمول ماده 6 ق .آ . د .ک) می نماید.

11-پرونده پس از این مرحله برای تأئید قرار به دادیار اظهارنظر ارجاع می شود.

12-دادیار اظهار نظر در صورت تأئید قرار صادره توسط دادیار مربوطه پرونده را برای صدور کیفر خواست به دادستان ارسال می کند.

13-پس از اتمام مرحله تحقیقات مقدماتی وارد مرحله دادرسی می شویم که رسیدگی به این مرحله توسط دادگاه انجام می شود.

14-تشکیل جلسه دادرسی( پس از ابلاغ وقت دادرسی به طرفین) در دادگاه و یا حضور نماینده دادستان( دادیار).

15-در صورتی که دادگاه نظر دادسرا را بر وقوع بزه صحیح تشخیص دهد و تحقیقات انجام شده را نیز کامل ببیند اقدام به صدور رأی ظرف یک هفته می نماید.

16-طرفین دعوا در صورتی که رأی از احکام قابل تجدید نظر باشد و حکم غیابی نباشد ظرف 20 روز فرصت تجدید نظر خواهی دارند.

17-در صورت عدم اعتراض و صدور حکم محکومیت مراجعه به قسمت اجرای احکام و تقاضای اجرای حکم.( در صورت قطعی شدن حکم)

18-در صورت عدم اعتراض در مدت مزبور ( 20 روز ) و قطعی شدن حکم ، محکوم علیه  یک ماه فرصت دارد ( در صورتی) که مدعی خلاف شرع و دین  باشد  به شعب تشخیص دیوان عالی کشور اعتراض کند.