طبقه بندی موضوعی

رویه عملی

مدارک لازم برای اقدام در اداره ثبت در رابطه با ماده 147 ق . ث:

1-     متقاضی شخصا باید با داشتن مدرک شناسایی مراجعه نماید.

2-     مراجعه به حسابداری و اخذ فیش 000/50 ریالی

3-     واریز مبلغ فوق الذکر به بانک ملی باجه ثبت اسناد

4-     فرم مذکور باید در محل اداره ثبت خوش خط و خوانا و بدون قلم خوردگی تکمیل شود

5-     آدرس ملک مورد تقاضا و آدرس محل سکونت متقاضی قید شود

6-     هر برگ فرم تقاضا مختص یک مفروزی می باشد ( مگر مالکین مشاعی)

 

 

7-     تصویر مصدق قولنامه عادی ا ز مالک رسمی

8-     تصویر قبوض آب و برق و تلفن

 

 

توجه:

9-     قبض رسید بانکی 000/50 ریالی یا سی هزار ریالی

الف) مالکین مشاعی یک مفروزه می توانند یک برگ فرم تکمیل نمایند

ب) ارائه قولنامه عادی باید از مالک رسمی و دارای شماره پلاک اصلی و فرعی باشد