طبقه بندی موضوعی

تهیه صورت اموال

- قیم در ابتدای اقدامات خود، لیست یا فهرست اموال (اعم از خانه ،مغازه ،زمین، ماشین، اسناد و اوراق بها دارو ...) را تهیه كند و یك نسخه را نزد خود نگه دارد و نسخه دیگر را با امضای خود برای دادستان محل اقامت محجور بفرستد. دادستان باید در خصوص دارائی فرد محجور تحقیقات لازم را به عمل آورد.

   - اگر قیم عمدا برخی از اموال فرد محجور را در لیست تنظیمی خود نیاورد، مسوول هر خسارتی به مال مزبور می باشد و اگر به قصد تقلب و مصادره اموال چنین كاری كرده باشد، دادگاه او را عزل خواهد كرد.