طبقه بندی موضوعی

دادن مخارج زندگی

قیم باید مخارج زندگی فرد محتاج به قیم و اهل خانواده او را كه تحت تكفل او هستند از اموال محجور بدهد این هزینه ها شامل مخارج خوراك و پوشاك هزینه درمان و بیمارستان هزینه تحصیل فرزندان و ... می باشد.