طبقه بندی موضوعی

دفتر اسامی محجورین

  - در هر مورد كه دادگاه حكم به محجور بودن فردی (اعم از زن و مرد و كودك و بزرگسال) می دهد، اسم این افراد در دفتر مخصوصی ثبت می شود و افراد می توانند با مراجعه به این دفتر از محجور بودن یا نبودن فردی كه می خواهند با او قرارداد ببندند آگاه شوند.

   - اگر حكم به خارج شدن فردی از تحت نظارت قیم صادر شود باید در دفتر مزبور هم قید شود كه فلان فرد از تحت نظارت قیم خارج شده است.