طبقه بندی موضوعی

مرجع رسیدگی به امور حسبی

   - رسیدگی به امور حسبی، علی الاصول در دادگاههای حقوقی به عمل می آید مگر در موارد استثنایی كه در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود(مثل مهر  و موم تركه).

   - با توجه به اهمیت امور حسبی، دادگاهها حتی در ایام تعطیل هم موظف به رسیدگی به امور حسبی می باشند. و رسیدگی دادگاهها، نیازمند اقامه دعوی و وقوع اختلاف نمی باشد. بلكه هر فرد ذینفعی می تواند رسیدگی به امور حسبی را از دادگاه بخواهد و دادستان هم در هر مورد كه مطلع شود، مكلف است رسیدگی كند و به دادگاه ارجاع بدهد.

   - تصمیم دادگاه در امور حسبی، علی الاصول قابل تجدید نظر نمی باشد مگر در مواردی كه قانون تصریح كرده باشد.(این موارد در مباحث بعدی خواهد آمد.) مدت تجدید نظر خواهی از رای دادگاه، دادگاه تجدید نظر استانی می باشد كه دادگاه صادر كنند در آن واقع است.

   - اگر دادگاه با تذكر یكی از طرفهای دعوی و یا خودش راسا به اشتباه خود در رای صادره پی ببرد، اگر رای قابل تجدید نظر نباشد، دادگاه می تواند تصمیم خود را تغییر دهد