طبقه بندی موضوعی

پزشک تقصیری نداشته باشد

اگر پزشك در درمان بیمار همه احتیاطهای پزشكی را رعایت كرده باشد و تقصیر و سهل انگاری هم نكرده باشد، مسوول تشدید بیماری بیمار و فوت او نیست. زیرا فوت و تشدید بیماری بیمار، به پزشك منتسب نمی شود و نمی توان او را مسوول دانست.