طبقه بندی موضوعی

حقوق خارجیهای تابع ایران

علی الاصول كسانی كه خارجی هستند و به تابعیت ایران پذیرفته می شوند از همه حقوقی كه اتباع ایران برخوردارند می توانند بهره مند شوند اما نمی توانند به مقامات زیر نائل گردند: 

الف-  ریاست جمهوری و معاونان او .

ب -  عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه .

ج -  عضویت در مجلس شورای اسلامی .

د  -  وزارت و كفالت وزارت و استانداری و فرمانداری .

ه  -  عضویت در شوراهای استان و شهرستان و شهر .

ز -  استخدام در وزارت امور خارجه و هرگونه پست ومقام سیاسی .

ح -  قضاوت .

ط -  عالی ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی .

ی -  تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی .