طبقه بندی موضوعی

تعریف

افراد مسن می توانند از دادگاه بخواهند كه برای اداره اموالشان یك نفر امین را تعیین كند. علت این امر ممكن است بیماری و یا ناتوانی از تصرف و اداره اموال باشد. فرد مسن بدین ترتیب می تواند یك نفر امین و معتمد را با حكم دادگاه برای اداره اموال خود تعیین كند و مسئولیت های این فرد در صورت تقصیر و كوتاهی و یا خیانت به قوت خود باقی خواهد بود.