طبقه بندی موضوعی

جرایم

همکاری با دول خارجی متخاصم علیه جمهوری اسلامی:

هر فردی یا گروهی با دولتهای خارجی متخاصم به هر طریقی بر ضد جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد. البته اگر محارب شناخته شود به مجازات محارب محکوم خواهد شد.