طبقه بندی موضوعی

جرایم

جرم افتراء:

هرگاه کسی به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه یا نطق درمجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که آن امر مطابق قانون جرم محسوب می شود و نتواند صحت اسناد را ثابت نماید به حبس از یک ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

نکته اول: در جرم افتراء عملی که به دیگری نسبت داده می شود حتما باید عملی باشد که طبق قانون جرم باشد و اگر عمل کذب و خلاف واقع به دیگری نسبت داده شود و آن عمل جرم نباشد جرم افتراء اتفاق نمی افتد و جرم نشر اکاذیب به وقوع پیوسته است.