طبقه بندی موضوعی

جرایم

جرایم علیه اشخاص ممکن است علیه شخصیت جسمانی آنها روی دهد مانند قتل یا ضرب و جرح و ... یا علیه شخصیت معنوی اشخاص روی دهد مانند نشر اکاذیب ، توهین ، افتراء.