طبقه بندی موضوعی

جرائم

حوادث ناشی از عملیات ورزشی:

در عملیات ورزشی اگر حادثه ای اتفاق افتد ورزشکار مجرم محسوب نمی شود به شرط اینکه علت حادثه نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی ( قانونی) مخالفت نداشته باشد. در این موارد فرد، مجرم شناخته نمی شود و نه مجازات می شود و نه مجبور به پرداخت خسارات می شود.