طبقه بندی موضوعی

وظایف و مسئولیت های امین

 وظایف و مسئولیت های امین همان وظایف و مسئولیتهای است كه برای قیم مقرر شده است كه در بخش قبل (بند 4) بیان شد