طبقه بندی موضوعی

جرایم بر ضد حقوق تكالیف خانوادگی

یعنی از جرایم بر ضد كانون گرم خانواده می باشد كه در بالا به آن می پردازیم .