طبقه بندی موضوعی

مقدار دیه

در قانون برای جراحات و شكستگی های اعضای بدن و هم چنین برای قتل و كشتن انسان دیگر، دیه معینی، مشخص و تعیین شده است