طبقه بندی موضوعی

افراد غیر صالح برای قیم شدن

افراد زیر را نباید و نمی توان به عنوان قیم تعیین كرد:

الف- كودكان زیر18 سال؛

ب- افراد دیوانه؛

ج- افرادی كه توانایی اداره اموال خود راهم ندارند؛

د- كسانی كه به فساد اخلاقی معروف و مشهور باشند؛

ه- كسانی كه ورشكسته شده اند و هنوز بدهكاری هایشان تصفیه نشده است؛

و- كسانی كه به ارتكاب یكی از جرایم زیر دست زده باشند؛

   - سرقت

   - خیانت در امانت

   - كلاهبرداری

   - اختلاس

   - هتك ناموس

   - جرم نسبت به اطفال

ذ- كسانی كه خودشان یا اقوام آنها دعوای حقوقی یا شكایت كیفری بر فرد محتاج به قیم داشته باشند.

و امور حقوقی می باشد با صدور حكم حجر، فرد(كه محجور نامیده می شود) هیچ معامله ای نمی تواند انجام دهد و ازدواج هم نمی تواند كند

   - پس از صدور حكم حجر و قطعی شدن آن(گذشتن 20 روز تجدیدنظر خواهی)، دادگاه یكی از اقوام فرد را به عنوان قیم تعیین می كند.

   - فردی كه به عنوان قیم تعیین شده، ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ تصمیم دادگاه باید قبول یا عدم قبول سمت قیمومت را به دادگاه اطلاع دهد. اگر چنین نكرد، دادگاه فرد دیگری با به سمت قیمومت انتخاب می كند.