طبقه بندی موضوعی

برطرف شدن حالت سفاهت

 اگر فردی به علت عدم توانایی تشخیص سود و زیان خود تحت نظارت قیم قرار گرفته باشد، با رفع این حالت و پیدا كردن قوه و قدرت تشخیص سود و زیان، می تواند از دادگاه بخواهد كه به وضعیت او رسیدگی و حكم رفع حجر او را صادر كند. در صورت اثبات بهبود او دادگاه حكم به خارج شدن او از تحت نظارت قیم می دهد.