طبقه بندی موضوعی

توقیف غیر قانونی

هر یك از مقامات دولتی یا نیروهای مسلح و یا اشخاص غیر از اینها بدون حكمی از مقامات صلاحیتدار در غیر از موارد قانونی كه می توان افراد را جلب یا توقیف كرد، شخصی را توقیف یا حبس كند یا به زور در محلی مخفی نماید به یك تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محكوم خواهد شد.

بنابراین افراد را در دو صورت می توان قانونا توقیف كرد یا جلب و توقف آنها را قانون اجازه داده باشد یا طی حكمی كه مقام قضایی صالح صادر نموده شخصی باید توقیف شود. خارج از این موارد هر گونه توقیف و جلبی جرم بوده و طبق قانون مجازات خواهد داشت.