طبقه بندی موضوعی

اشخاص صالح برای قیم شدن

   - هدف از تعیین قیم اداره امور مالی و حفظ اموال افراد محتاج به قیم می باشد، بنابراین اقوام و خویشان نزدیك چون دلسوزی و علاقه بیشتری به او دارند برای تعیین شدن به سمت قیمومت، مقدم بر اشخاص دیگر هستند. پس پدر یا مادر مقدم بر دیگران هستند.

   - اگر زن محجور شود(دیوانه یا سفیه شود) شوهر او با داشتن صلاحیت مقدم بر دیگران است.

   - اگر كودكی كه فاقد پدر و پدر بزرگ است مادر داشته باشد، مادر او با داشتن صلاحیت های لازم مقدم بر بقیه خواهد بود.

   - اگر دادگاه بخواهد زنی را به عنوان قیم انتخاب كند، و آن زن شوهردار باشد، باید با اجازه شوهرش سمت قیمومت را قبول كند