طبقه بندی موضوعی

اشخاص صالح برای امین شدن

- پس از وصول درخواست تعیین امین، دادگاه در خصوص غیبت فرد و این كه غایب كسی را برای اداره اموال خود تعیین نكرده است تحقیق می كند و در صورت احراز این دو نكته، یك نفر را به عنوان امین تعیین می كند.

   - كسی كه اداره امور غایب را قبلا بر عهده داشته، برای سمت امین، مقدم بر بقیه خواهد بود و اگر چنین كسی  باشد، اقوام او مقدم هستند بر بقیه.

   - دادگاه می تواند از كسی كه به عنوان امین تعیین می كند، تضمین بگیرد و اگر یكی از وراث او تضمین بدهد، همان وارث به عنوان امین تعیین می شود.