طبقه بندی موضوعی

جرائم علیه آسایش عمومی

بعضی جرایم وجود دارد كه علاوه بر اینكه به افراد ضرر می رساند بلكه موجب می شود آسایش عمومی را از بین ببرد برای مثال كسی كه مرتكب جرم جعل می شود هم به افراد ضرر میزند بو هم باعث جعل شود هیچ نظمی در معاملات بر قرار نمی شود و اعتبار اسناد زیر سوال می رود. جرائمی مانند جعل، استفاده از سند مجعول، ارتشاء(رشوه گرفتن)، ربا و غیره.... .