طبقه بندی موضوعی

اداره اموال و امور حقوقی

اداره اموال فرد محتاج به قیم بر عهده قیم است. او باید از اموال نگهداری و محافظت كند و از تلف و ناقص و معیوب شدن اموال جلوگیری كند. اگر در نگهداری اموال تقصیر و كوتاهی كند مسوول است. اگر معامله لازم باشد قیم می تواند انجام دهد.