طبقه بندی موضوعی

رضایت بیمار یا ولی او

اگر پزشك قبل از شروع به درمان از خود بیمار یا ولی و سرپرست او تعهد بگیرد كه در صورت وقوع حادثه مسوول نیست، در این فرض اگر پزشك رعایت همه احتیاط ها و قواعد پزشكی را به عمل آورده باشد مسوول نخواهد بود.