طبقه بندی موضوعی

اداره اموال غایب

   - اگر غایب فردی را برای اداره اموال خود معین كرده باشد، در فرض غیبت فرد، آن فرد اموال و امور مالی غایب را اداره می كند و نیازی به مداخله دادگاه و دادستان نمی باشد.

   - اگر فرد غایب دارای ولی تعهدی(پدر و پدربزرگ) یا وصی باشد، همین افراد امور او را اداره می كنند و لذا نیازی به مداخله دادگاه و دادستان نمی باشد.
   - اما اگر كسی نباشد كه قانوناً بتواند به اداره اموال غایب بپردازد، یك نفر امین تعیین می شود.