طبقه بندی موضوعی

پایان مسئولیت امین

امینی كه برای اداره اموال غایب تعیین می شود، با معلوم شدن حیات و یا مرگ غایب و یا صدور حكم مرگ فرضی غایب، سمتش پایان می یابد.