طبقه بندی موضوعی

تابعیت زن و فرزندان خارجیها

- زن فردی كه به تابعیت ایران در می آید ایرانی شناخته می شود . همچنین فرزندان زیر 18 سال آن فرد ایرانی محسوب     می شوند .

- زن این شخص می تواند ظرف یكسال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهرش ، تابعیت سابق خود را كسب كند .

- فرزندان صغیر هم می توانند پس از رسیدن به 18 سالگی ظرف یكسال به تابعیت سابق پدر خود برگردند .

- فرزندان بالای 18 سال ، تابعیت خود را حفظ می كنند و اگر پدرشان تابعیت ایران را بپذیرد ، فرزندان 18 سال به بالا تابعیت قبلی خود را حفظ می كنند و اجباراً به تابعیت ایران در نمی آیند .