طبقه بندی موضوعی

دستمزد قیم

قیم در قبال كارهایی كه برای فرد محتاج به قیم انجام می دهد، می تواند اجرت بگرید، اجرت او با توجه به نوع كارهایی كه انجام داده تعیین می شود و از محل اموال فرد محتاج به قیم داده می شود.